Bestyrelsesmøde i NSG’s alumneforening d. 23 februar 2017

Bestyrelsesmøde i NSG’s alumneforening d. 23 februar 2017 kl. 16 på NSG (lokale 134)

Til stede: Andreas Rude, Gina Marchwinski, Daniel Moth-Lund Christensen, Hanne Stahr-Christensen og Buster Pilegaard.

Afbud fra Paul Jørgensen.

Der forelå følgende dagsorden:

  1. Valg af referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Godkendelse af referat fra mødet d. 16 juni 2016.
  4. Fastlæggelse af dato for generalforsamling, invitation af taler og tilrettelæggelse af generalforsamlingen forløb.
  5. Gennemgang af indkomne ansøgninger fra NSG
  6. Status på medlemsrekruttering og kontingentbetaling
  7. Evt.

Ad. 1: Valg af referent

Buster Pilegaard blev valgt til referent

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Ad. 3: Godkendelse af referat fra mødet d. 16 juni, 2016

Referatet blev godkendt

Ad. 4: Fastlæggelse af dato for generalforsamling, invitation til taler og tilrettelæggelse af generalforsamlingen forløb

Fastlæggelse af dato blev godkendt til d. 23 maj, 2017 fra 17-20. Claus Hjort Frederiksen (1966) blev enstemmigt valgt som taler til forsamlingen.  

Et til to af bestyrelsens medlemmer skal stå for opskrivning af nye medlemmer til foreningen ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen bestræber sig på, at mødeindkaldelsen til generalforsamling udgår senest 23. april.

Programskitse over generalforsamlingen 23.5.17

17:00: Velkomst ved Lise Baadsgaard Jepsen og formand for Alumneforeningens bestyrelse Andreas Rude; introduktion af årets gæstetaler

17:10-17:30: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (årgang 1966) taler om sin tid på NSG

17:30-19:00: Øl, vand og sandwich; omvisning på skolen

19:00-20:00: Generalforsamling i NSG’s Alumneforening

 Ad. 5: Gennemgang af indkomne ansøgninger fra NSG

Bestyrelsen godkendte tildelingen af i alt fem legater à kr. 2.000 til kommende 2.g’ere i forbindelse med udvekslingsturen til USA i oktober 2017. Bestyrelsen afventer, at skolen fremsender navnene på de fem gymnasiaster.

Ad. 6: Status på medlemsrekruttering og kontingentbetaling

Nuværende antal medlemmer ligger på 75. Målet efter kommende generalforsamling er 100 medlemmer eller derover. Senest 23 april vil der blive udsendt mail vedr. generalforsamlingen med opfordring til at betale kontingent for året 2016/17, hvis man ikke allerede har gjort det.

Ad. 7: Evt.

Spørgsmål vedr. gamle elevers fest blev rejst. En fest som denne kunne ske sammenarbejde med alumneforeningen.  NB! Svar fra Retor: Gamle elevers fest har tidligere ligget i november måned. Rektor vil undersøge mulighederne for at genoptage traditionen.

Mødet sluttede ca. 17.00