Vedtægter for NSGs Alumneforening

Vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling 22. maj 2016.

§ 1

Foreningens navn er ”Niels Steensens Gymnasiums Alumneforening”. Foreningens hjemsted er København.

§ 2

Foreningens formål er at støtte skolens arbejde inden for rammerne af skolens vedtægter og værdigrundlag, herunder særligt at støtte sådanne aktiviteter for skolens elever, der uden foreningens støtte ikke ville blive gennemført eller ikke gennemført i fuldt omfang.

Foreningens formål er desuden at støtte elever, der sidder hårdt i det.

Foreningens formål er endvidere at formidle information om skolens undervisning og øvrige aktiviteter til foreningens medlemmer.

§ 3

Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages studenter fra NSG og nuværende og tidligere ansatte ved Niels Steensens Gymnasium.

Virksomheder, fonde og andre juridiske personer, samt enkeltpersoner, der ikke er omfattet af § 3, stk.1, der ønsker at støtte foreningens aktiviteter kan optages som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og udgør ved foreningens stiftelse 300 kr. pr. medlem. Kontingent skal indbetales inden den årlige generalforsamling. Ved manglende kontingentbetaling anses medlemmet for udmeldt.

Livsvarige medlemmer kan optages med et kontingent én gang for alle på mindst kr. 3.000,00.

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse hertil sker med mindst 3 ugers varsel via skolens hjemmeside og e-brev til foreningens medlemmer.

Forslag til behandling på generalforsamlingen fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og dagsordenen vil derefter blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt tilkendegiver et ønske herom, samt når bestyrelsen finder det nødvendigt.

§ 6

På den ordinære generalforsamling foretages:

  • a. Valg af dirigent
  • b. Aflæggelse af årsberetning
  • c. Orientering om NSG’ s virksomhed
  • d. Indkomne forslag, jf. § 5
  • e. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • f. Fastsættelse af kontingent
  • g. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • h. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • i. Eventuelt

§ 7

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer samt 1-2 suppleanter som alle vælges af og blandt foreningens ordinære medlemmer på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges endvidere en revisor.

Medlemmerne af bestyrelsen og revisor samt suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Ved den stiftende generalforsamling vælges 3 af medlemmerne af bestyrelsen dog for en 3- årig periode.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær og fastsætter om nødvendigt en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren og et medlem af bestyrelsen i fællesskab.

§ 8

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Foreningens første regnskabsår er 2016

§ 9

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler til de i § 2 angivne formål efter indstilling af relevante organer/instanser.

§ 10

Vedtagelse på generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræves der til ændring af foreningens vedtægter, at minimum halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at der blandt de fremmødte er et flertal for forslaget på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11

Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler Niels Steensens Gymnasium til brug for de i § 2 nævnte formål. Rektor træffer beslutning om anvendelsen af midlerne.

Vedtaget på det stiftende møde i København den 22. maj 2016.

Svend Bang Rune Ammitzbøll
Dirigent Referent