Referat fra forældrerepræsentantskabsmøde den 1. november 2018

Dagsorden og referat for Forældrerepræsentantskabsmøde

1. november 2018 kl.17.00-19.00, på lærerværelset, NSG

Dagsorden:

 1. Kort velkomst v/ formand Marianne Eilsø Munksgaard
 2. Referat fra forældrerepræsentantskabsmødet den 2.5.18 er godkendt pr. mail og findes på hjemmesiden under referater.
 3. Valg af dirigent og referent
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Valg af tilsynsførende. Forældrestyrelsen indstiller Jette Hansen
 6. Formandens beretning v/Marianne Eilsø Munksgaard
 7. Orientering om skolens daglige liv og økonomi v/rektor Lise Baadsgaard Jepsen
 8. Orientering fra elevrådene
 9. Orientering fra de pædagogiske råd i grundskolen og gymnasiet
 10. Valg: der skal vælges én formand og tre medlemmer. Valg af formand sker særskilt. Herudover skal der vælges:
  – En forældrerepræsentant for to år
  –         To forældrerepræsentanter for et år
  –         Der skal desuden vælges en suppleant for et år
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

 

Referat:

Ad 1. Marianne Eilsø Munksgaard bød velkommen, orienterede om valg til forældrebestyrelsen og opfordrede til at stille op. Hun afgår selv som formand, da hun ikke længere har børn på skolen.

Ad 2. Referatet er allerede godkendt pr. mail.

Ad 3. Marianne Eilsø Munksgaard blev valgt til dirigent og Andreas Rude til referent.

Ad 4. Dagsordenen blev godkendt

Ad 5. Jette Hansen, der er certificeret tilsynsførende for Undervisningsministeriet, orienterede om en tilsynsførendes arbejde, der kun angår grundskolen, og om sin egen professionelle baggrund. Herefter blev hun valgt enstemmigt.

Ad 6. Formanden orienterede om forældrebestyrelsens arbejde, og fremhævede at formand og næstformand samtidigt har sæde i skolens bestyrelse.  Fokus for forældrebestyrelsens arbejde er samarbejdet mellem skole og forældre. Man tager ikke enkeltsager op.

Ad 7. Lise fortalte, at skolen ved skoleårets begyndelse har fået 225 nye elever ud af en elevmasse på 700. Væksten i gymnasiet fortsætter, og der er nu 230 elever, hvilket er en fordobling i løbet af tre år. Heraf følger også, at der er ansat mange nye lærere i gymnasiet. Mange unge lærere er også i pædagogikum.

Der er genindført introture for nye grundskoleklasser. Retræterne er et særtræk ved NSG og forbundet med skolens værdigrundlag. De er meget populære blandt eleverne. Skolens kinesiske profil fører både udvekslingsture til Beijing og genbesøg fra Kina med sig. Seneste genbesøg var i august. Der er et nært samarbejde med Beijings største Gymnasium.

Grundskolen har haft flere lejrskoler. NSG er også blevet værtsskole for Juniortalent-programmet, hvor flere af vores egne elever deltager samtidigt med, at elever udefra lærer skolen at kende ved at komme her.

Der er fortsat økonomisk fremgang og efterhånden også en pæn egenkapital. Pengene bliver også brugt på vedligeholdelse, fx et nyt varmeanlæg til 1 mio. kroner og etableringen af et nyt klasselokale i Australiens-bygningen.

Lise sluttede af med at minde om den kvartalsvise udsendelse af ”Nyt fra Skolen” samt med en opfordring til at holde sig orienteret via hjemmesiden og Facebook.

Ad 8. Elevrådsformanden for gymnasiet, Mira Rosen Sørensen (2.c), orienterede om gode introture i gymnasiet og fortalte om det fine sammenhold mellem særligt 1. og 2.g. Hun roste retræterne og studieturene og fortalte, at hun selv havde været på udveksling med et jesuitergymnasium i Kentucky. Op til jul står Mira sammen med Julie Meyer (1.c) i spidsen for en Røde Kors-indsamling på skolen af tøj m.v.

Elevrådsformanden for grundskolen var syg og kunne ikke deltage.

Ad 9. Formanden for Pædagogisk Råd i grundskolen, Eva Engel, talte særligt om alle de tiltag, der finder sted i grundskolen i tilknytning til den almindelige undervisning: fra studieture og katolske lege til Halloweenfest for de yngste og praktik for 9. klasse. Desuden nævnte hun, at der netop er givet karakterer i 8. og 9. klasse. Hun opfordrede også forældrene til at følge med hjemmefra på Lectio, hjemmesiden og Facebook.

Formanden for Pædagogisk Råd i gymnasiet, Jon Ploug Jørgensen, talte om hvor dejligt det er at undervise på en voksende skole med flere elever og kolleger: det styrker både kerne- og tværfagligheden. P.t. aflægges der prøver i AP og NV som afslutning på introforløbet for 1.g’erne.

Ad 10. Benny Lindeberg blev valgt til formand for forældrestyrelsen for to år og får dermed sæde i skolens bestyrelse. Niels Matisson Johansen blev valgt til forældrestyrelsen, ligeledes for to år. Endelig blev Jorina Nonginthirath og Lars Færch hver valgt for et år. Helle Moesgaard Andersen blev valgt til suppleant for et år. Umiddelbart efter mødet konstituerede bestyrelsen sig.

Ad 11. Der blev spurgt ind til rygning, som skolen fortsat arbejde på at reducere – også i gymnasiet. Aflysning af timer i gymnasiet kom også op, og Lise svarede, at man altid overbooker i skemaet, således der er taget højde for de aflysninger, der kommer i årets løb. Det betyder, at holdene som hovedregel når den bekendtgørelsesfastsatte årsnorm frem til skoleårets afslutning. Hvis nogle hold mangler noget indlægges, der flere timer mod slutningen af året. Frivillige aktiviteter, inklusive idræt og Science Club, blev også berørt og er succeser, der fortsætter.

Referent: Andreas Rude