Referat af forældrerepræsentantskabsmøde d. 26. oktober 2016

Referat fra forældrerepræsentantskabsmøde den 26. oktober 2016 kl. 19-21

Til stede: Formand for forældrebestyrelsen Marianne Eilsø Munksgaard, rektor Lise Baadsgaard Jepsen, Anne Tietjen (rep. 10.a), Antonieta Tavares F. Nielsen (sup. 10.a), Emir Samil Degirmenci (rep. 1.a), Julie Jacoby Petersen (sup. 1.a), Steen Johansson (rep. 1.b), Elisabeth Larsen (rep. 1.c), Marianne Eilsø Munksgaard (rep. 2.a), Mette Angel (sup. 2.a), Anne Marie Krag (rep. 6.a), Borgny Brünings-Hansen (rep. 6.b), Katja Falkenberg (rep. 6.c), Nikoline Ridder Christensen (rep. 7.b), Dorthe Plauborg Andersen (sup. 7.b), Kristine Kaaber Pors (rep. 7.e), Sidsel Kjøller Damkjær (rep. 8.a), Jesper Køj Slemming (sup. 8.b), Louise Crone Faarborg (sup. 8.c), Marianne Salomonsen (rep. 8.d), Casper Dahl Rasmussen (sup. 8.d), Stefania Luminari (rep. 8.f), Tina Kitte Vibe Møller (sup. 9.e), Camilla Rosengaard (rep.9.f), Nina Rosenquist (rep. 9.g), Afdelingsinspektør Rune Ammitzbøll Langholm, Dina Segalt (fmd. for PR, grundskolen), Jon Ploug Jørgensen (fmd. for PR, gymnasiet), Mads Petersen (3.a), Mikael Saeedzadeh (9.a), Andreas Rude. 

 1. Velkomst v/formand for forældrebestyrelsen Marianne Eilsø Munksgaard
 2. Godkendelse af referat fra forældrerepræsentantskabsmødet den 11.05.2016
           Blev godkendt per mail og findes på hjemmesiden under referater.
 3. Valg af dirigent og referent
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Formandens beretning v/Marianne Eilsø Munksgaard
 6. Orientering om skolens daglige liv samt økonomi v/Rektor Lise Baadsgaard Jepsen
 7. Orientering fra elevrådene
 8. Orientering fra de pædagogiske råd i grundskolen og gymnasiet
 9. Valg til forældrebestyrelsen. Der er formandsvalg og et medlem på valg:
           Formand Marianne Eilsø Munksgaard (ønsker at genopstille)
           Bestyrelsesmedlem Camilla Rosengaard (ønsker ikke at genopstille)
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Ad 1. Formand for forældrebestyrelsen, Marianne Eilsø Munksgaard, bød velkommen – ikke mindst til repræsentanterne for de nye klasser i grundskolen og gymnasiet.

Ad 2. Referat fra mødet 11.5.16 er godkendt elektronisk 

Ad 3. Marianne Eilsø Munksgaard blev valgt til dirigent og Andreas Rude til referent.

Ad 4. Dagsordenen blev godkendt.

Ad 5. Formand for forældrebestyrelsen, Marianne Eilsø Munksgaard, orienterede bredt om samarbejdet med skolens bestyrelse og ledelse samt om forventningerne til medlemmer af forældrerepræsentantskabet. Det blev betonet at skolen løbende orienterer hele forældrekredsen gennem referater og nyhedsbreve.

Ad 6. Rektor Lise Baadsgaard Jepsen orienterede om tilgangen til skolen, der ved skoleårets begyndelse modtog 250 nye elever. Skolens elevantal er således på ca. 700 elever. Den positive udvikling i gymnasiet fortsætter; der er tre fulde 1.g-klasser og venteliste. Flere nye lærere er også blevet ansat.

Provinsoverdragelsen i sommer, hvor den polske jesuiterprovins overtog ansvaret for ordenens arbejde i Danmark fra den tyske jesuiterprovins, blev markeret på NSG den 5. september. Overdragelsen er overvejende administrativ og ventes ikke at få praktiske konsekvenser for skolen. 

En række renoveringsarbejder er pågået på skolen. Lærerværelset har fået nyt gulv og er blev malet, inspektørgangen er blevet renoveret, og i Australiens-bygningen er indsat nye vinduer på 2. sal og indkøbt smartboards til biologi og de 9. klasser, der er placeret i bygningen. Bygningen på Australiensvej får nyt varmeanlæg (hedvand) i 2017. Asfalten i skolegården er blevet repareret, og efter sommerferien bliver boldbanerne opstreget.

Skolens økonomi ser fortsat fornuftig ud, og der forventes som budgetteret et overskud på kr. 500.000.

Gymnasiereformen, der træder i kraft august 2017 planlægges p.t. på skolen blandt andet gennem kurser. Det kommer næppe til at betyde de store omvæltninger; det handler bl.a. om kortere grundforløb og afskaffelse af AT (Almen Studieforberedelse). Matematik bliver opgraderet til B-niveau for næsten alle, historie får en skriftlig dimension, og der bliver mulighed for at aflægge mundtlig prøve i idræt på C-niveau. Digitalisering vil blive prioriteret gennem udarbejdelse af en strategi på hver skole. Et meget positivt tiltag er oprettelsen af en særlig timepulje (130 timer) til den enkelte elev. Det kan fx være til særlige talent-hold/Masterclass og til ekstra hjælp i dansk og matematik, hvis eleverne har nogle udfordringer her.

Nye optagelseskrav til gymnasiet får først konsekvenser for de nuværende 6. og 7.-klasser. Her skal eleven have 5 i gennemsnit i både årskarakterer og prøve for at blive optaget direkte.

Fremover skal eleverne ikke selv have printere med til eksamen og årsprøver.

Lise svarede bekræftende på spørgsmål om skolens fysiske muligheder for at udvide gymnasiet; der kan udmærket findes plads til et fjerde spor. På sigt er det også en mulighed at bygge nyt.

Lise fremhævede også, at fordelingsprincippet af elever til gymnasierne fremover vil være baseret på kilometerafstand og ikke som hidtil på Rejseplanen. På NSG optages alle, som har søgt gymnasiet som 1. prioritet.

Princippet om en klassekvotient på max. 25 fastholdes, men det første tid vil der ske en lille overbookning, da vi af erfaring ved at nogle falder fra i det første halve år.

Ad 7. Formand for elevrådet i gymnasiet, Mads Petersen (3.a), orienterede om gymnasiets mange intro-og studieture til bl.a. Dublin, Athen og USA samt om fællestimer – senest med David Trads om det amerikanske præsidentvalg. Væksten i gymnasiet mærkes, og det er dejligt med flere kammerater. Mads fremhævede også værdien af talentudviklingsprogrammerne.

Formand for elevrådet i grundskolen, Mikael Saeedzadeh 9.a, fortalte om udvekslings- og studieture til Prag, Firenze, Barcelona, Reims og Dresden. Erhvervspraktik for 9. klasserne, terminsprøver for 8. og 9.klasserne samt forældrekonsultationer blev også nævnt.  Skolens forboldhold har gjort det godt i Ekstra Bladets turnering. Drengene er desværre ude nu, så der satses på pigerne.

Ad 8. Formand for Pædagogisk Råd i grundskolen, Dina Segalt, glædede sig over mødet med de mange nye elever. Der er fokus på målstyret undervisning i dette skoleår. I november er der Haloween-fest for 6. og 7.-klasserne, som de glæder sig meget til. En udvekslingstur til Barcelona med en af NSG’s partnerskoler i jesuiternetværket var en stor succes, og vi glæder sig til genbesøget i København.

Formand for Pædagogisk Råd i gymnasiet, Jon Ploug Jørgensen, nævnte de mange nye dygtige elever i 1. g (ikke mindst skolens egne), og fremhævede de mange nye gode lærere, der er blevet ansat. Arbejdet med gymnasiereformen vil blive prioriteret i de kommende skoleår. Jon står også for frivillig latin i grundskolen og ser frem til sammen med eleverne at læse juleevangeliet på latin i december.

Ad 9.  Marianne Eilsø Munksgaard genopstillede som formand for forældrebestyrelse og blev genvalgt uden modkandidat og med akklamation.

Camilla Rosengaard ønskede ikke at blive genvalgt som medlem af forældrebestyrelsen. Hun blev takket for indsatsen, og i hendes sted blev Borgny Brünings-Hansen (rep. 6.b) valgt uden modkandidat og med akklamation. Stefania Luminari (rep. 8.f) blev valgt til suppleant ligeledes uden modkandidat og med akklamation.

Ad 10. Der var ingen indkomne forslag.

Ad 11. Der blev fra forskellig side stillet spørgsmål om skolens rygepolitik og skolens rygeområder. Lise forklarede, at rygning kun er tilladt for 10. klasse og gymnasiet og skal finde sted på et særligt område uden for Australiensbygningen. Fremadrettet arbejder skolen aktivt på at reducere rygning blandt eleverne blandt andet gennem deltagelse i ”Røgfrit København”, et initiativ fra Københavns Kommune. Den kommende emneuge vil også have ”Rygning” som sit emne.

På et spørgsmål om økonomisk støtte til studieture bekræftede Lise, at skolen i meget begrænset omfang kan yde støtte. En mulighed er også den nyoprettede Alumneforening for studenter fra NSG, der gerne vil yde støtte til studieture i gymnasiet. Lise opfordrede NSG-studenter i forældregruppen til at melde sig ind via skolens hjemmeside.

På et spørgsmål om perspektiverne i gymnasiereformen fremhævede Lise, at skolen særligt ser det som positivt, at den almene dannelse (opdragelse til demokrati) bliver styrket.

 Aru 27/10/16