Referat fra forældrerepræsentantskabsmøde den 16. maj 2017

Til stede: Formand for forældrebestyrelsen Marianne Eilsø Munksgaard, rektor Lise Baadsgaard Jepsen, Anne Tietjen (rep. 10.a), Antonieta Tavares F. Nielsen (sup. 10.a), Julie Jacoby Petersen (sup. 1.a), Steen Johansson (rep. 1.b), Marianne Eilsø Munksgaard (rep. 2.a), Mette Angel (sup. 2.a), Anne Marie Krag (rep. 6.a), Borgny Brünings-Hansen (rep. 6.b), Joy Ahlström (rep. 7.a), Nikoline Ridder Christensen (rep. 7.b), Hans Jørgen Lerstrup Larsen (rep. 7.d), Stefania Luminari (rep. 8.f), Esben Fuglsang (rep. 9.d), Pædagogisk Leder Fredda Galea Afdelingsinspektør Rune Ammitzbøll Langholm, Dina Segalt (fmd. for PR, grundskolen), Jon Ploug Jørgensen (fmd. for PR, gymnasiet), Victor lantau (3.b), Mikael Saeedzadeh (9.a), Andreas Rude. 

Mødet indledtes med et foredrag om digital dannelse ved Jacob Brøndum Pedersen

Herefter fortsatte ifølge dagsordenen:

 1. Velkomst v/formand for forældrebestyrelsen Marianne Eilsø Munksgaard
 2. Godkendelse af referat fra forældrerepræsentantskabsmødet den 26.10.2017
   – Blev godkendt per mail og findes på hjemmesiden under referater.
 3. Valg af dirigent og referent
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Formandens beretning v/Marianne Eilsø Munksgaard
 6. Orientering om skolens daglige liv samt økonomi v/Rektor Lise Baadsgaard Jepsen
 7. Orientering fra elevrådene
 8. Orientering fra de pædagogisk råd i grundskole og gymnasium
 9. Indkomne forlag

————————————————

Ad 1. Formand for forældrebestyrelsen, Marianne Eilsø Munksgaard, bød velkommen.

Ad 2. Referat fra mødet 26.10. 2016 er godkendt elektronisk

Ad 3. Marianne Eilsø Munksgaard blev valgt til dirigent og Andreas Rude til referent.

Ad 4. Dagsordenen blev godkendt.

Ad 5. Formand for forældrebestyrelsen, Marianne Eilsø Munksgaard, ønskede tillykke til de to nyvalgte medlemmer af forældrebestyrelsen Borgny Brünings-Hansen og Stefania Luminari. Der har været to møder i bestyrelsen. Derudover fortalte formanden, at skolen er inde i en god udvikling, og at den sidste tilsynsrapport for grundskolen var meget fin. Hun nævnte også, at der er valg til forældrebestyrelsen til næste år, og at et medlem er på valg.  Endelig nævnte hun, at bestyrelsen bakker op om skolens tiltag indenfor røgfrit miljø og roste den nye folder med profil af en NSG-elev.

Ad 6. Rektor Lise Baadsgaard Jepsen orienterede om etablering af en røgfri grundskole og håbede, at det også ville mindske rygningen blandt gymnasiets elever.

Skolens regnskab viser overskud for 6. år i træk. Overskuddet giver mulighed for flere istandsættelser, bl.a. til et nyt varmeanlæg.

Der har været mange sprog- og udvekslingsrejser i det forløbne skoleår. To elever fra NSG har vundet den danske del af den årlige sprog- og kulturkonkurrencen Chinese Bridge og skal til næste år repræsentere Danmark ved en konkurrence i Beijing til oktober og konkurrere med elever fra 90 lande.

Kinesisk blev valgfrit fra næste år i 8. og 9. klasse, hvor man som alternativ kan vælge, latin, filosofi eller robotteknologi (der er indkøbt LEGO-robotter).

Årsfesten var meget vellykket og havde et Casino-tema. NSG løb kr. 60.000 ind for Team Rynkeby, der går til at støtte kræftramte børn og deres familier. Ved den netop afsluttede skole-OL vandt NSG-elever i tør-roning.

Sidste skoledag for 3.g’erne var den 15. maj. De skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. klasse er forløbet godt – også teknisk.

Til næste skoleår er der mange nye elever i grundskolen og i gymnasiet, hvor der bliver oprettet fire nye 1.g-klasser. Skolen har også fokus på gymnasiereformen og forbereder sig på at implementere den.

Den nye folder om profilen for en NSG-elev blev præsenteret og uddelt.

——-

Der var efterfølgende spørgsmål om en bedre præsentation af valgfag i 8. og 9. klasse. Det bliver bedre næste år. Her vil der være ansat lærere, der kan præsentere fagene for vores 7.klasser inden, der skal vælges. Der var også spørgsmål om integrerede skolefester med deltagelse fra 6. klasse til 3.g (det er en stor succes og kun en positiv oplevelse), og om kinesisk i en klasse, der har været ramt af forskellige udfordringer.

Ad 7. Formanden for elevrådet i gymnasiet, Victor Lantau (3.b), fortalte om en god stemning i gymnasiet og om studieture til bl.a. Firenze. P.t. handler det om årskarakterer og eksaminer. Studenterne springer ud den 20. juni.

Formand for elevrådet i grundskolen, Mikael Saeedzadeh (9.a) glædede sig over, at grundskolens elevråd nu også er repræsenteret ved skolens bestyrelsesmøder. Han orienterede desuden om sprog- og udvekslingsture og rapporterede om en god stemning i grundskolen.

Ad 8. Formand for Pædagogisk Råd i grundskolen, Dina Segalt, fortalte om eksamenstravhed og glædede sig over, at alle elevernes computere fungerede ved de skriftlige prøver. Andre emner, der har fyldt, er udvekslingsture og genbesøg, adventsgudstjeneste og fastelavnsfest samt arbejdet med NSG-profilen og digital dannelse.  

Formand for Pædagogisk Råd i gymnasiet, Jon Ploug Jørgensen, så frem til de mange nye elever i gymnasiet og til de nye lærere, der står for at blive ansat. Det er godt med flere kolleger på lærerværelset og nye muligheder for tværfagligt samarbejde. Gymnasiereformen er en spændende udfordring, og det samme er den digitale udvikling. Hvordan vi bruger den bedst er et oplagt sted, hvor lærere og forældre bør tale sammen.

Ad 9. Der var ingen indkomne forslag.

Ad 10. Der blev stillet spørgsmål om skolens beredskab mht. computernedbrud ved eksamen (vældig god); fraværsregistrering i forbindelse med deltagelse i årsshow (nødvendigt for at danne sig et overblik over tidsforbruget) samt mulighed for at lytte til musik under eksamen (ingen mulighed undtagen i særlige tilfælde).

Mødet sluttede kl. 20.15

Aru 22/05/17