AT-info: 2016-2017

I AT-faget inddrager du dine kreative og innovative evner og din kritiske sans, når du med udgangspunkt i et aktuelt emne skal studere en interessant sag. I arbejdet med sagen anvender du din faglige og metodiske viden i et fagligt samspil. I besvarelsen af din problemformulering skal du reflektere over dit valg af fag, faglig viden og faglige metoder (red. fra Skrivemetro).

Indhold

AT 1

Tværfagligt samarbejde med mindst et naturvidenskabeligt fag i de ikke-naturvidenskabelige studieretninger.

 • 1a og 1d med ARU og RB: dansk og samfundsfag
 • 1b med SLA og JSJ: naturgeografi og samfundsfag
 • 1c med SLA og JSJ: naturgeografi og samfundsfag

Periode: forår 1g (29. marts – 5. april) NYE DAGE!!!:

 • Onsdag d. 29. marts 8.15-14.35 – introduktion, brainstorm, gruppedannelse
 • Torsdag d. 30. marts 8.15-14.35 – vejledning og skrivedag
 • Fredag 31. marts 8.15-14.35 – vejledning og skrivedag
 • Mandag 3. april 8.15-14.35 – vejledning og skrivedag
 • Tirsdag 4. april 8.15-14.35 – synopsis afleveres senest kl. 12.00. Fremlæggelser øves
 • Onsdag 5. april 8.15-14.35 – fremlæggelser

Moduler: 42 moduler over 6 dage (en dags intro og fire dages arbejde med emnet, 1 dag fremlæggelse) – deles ligeligt mellem to fag

Elevtid: 5 timer

Indhold:

Herunder hvad er en synopsis og hvad er de formelle krav (empiri, anvendte metoder, kilder og delkonklusion og konklusion)

At kende til de taksonomiske niveauer indenfor fagene

At finde problemstillinger ud fra en given problemformulering stillet af lærerne

At besvare to af disse problemstillinger (en fra hvert fag) ved anvendelse af relevante fag og faglige metoder

At vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder på et elementært og begrænsninger i forhold til den konkrete sag på et elementært niveau

Fokus:

Introduktion til studierapporten
Synopsis og mundtlig fremstilling i grupper (lærerne fastsætter grupperne)

Produkt:

Synopsis med svar på to problemstillinger, enten enkelt- eller tværfagligt og mundtlig fremlæggelse i grupper i overværelse af sparringsgrupper grupper med efterfølgende evaluering i hele klassen af de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.

Materiale:

Læs s. 84-85 i AT-håndbogen
Hvordan kommer man i gang med synopsis og problem-formulering+ beskrivelserne af de relevante fag

AT 2 – Studietur – to fag

Studietur til USA FG og JN Engelsk og religion
Studietur til Europa TO og BU dansk og Idræt/biologi

Periode: Efterår 2g

 • Tirsdag d. 27. september– introduktion, brainstorm, gruppedannelse
 • Uge 41 (man. d. 10.10. – fre. d. 14.10.) – studietur
 • Mandag d. 31.10. – skrivedag
 • Tirsdag d. 1.11. – skrivedag
 • Onsdag d. 9. 11. – fremlæggelser

Moduler: 63 moduler – deles ligeligt mellem de to fag: 1 uge og 4 dage (1 dag 14 dage før rejseugen, to dage –man. og tir.- efter efterårsferien, 1 dag til fremlæggelse ugen efter)

Elevtid: 5 timer

Indhold

At se sammenhænge (historisk, kunstnerisk, videnskabeligt eller andet)

At se virkeligheden som undersøgelsesobjekt

At arbejde empirisk

At lave en problemformulering

At arbejde med de faglige mål i de to fag

– indhente og bearbejde data i bred forstand

– søge og udvælge relevant materiale

– argumentere, ræsonnere og sammenstille.

Fokus

Gruppepræsentation

 

Ideer til empiri:

 

-Folder – rejseguide

-Kvarters analyse

-Interview med ”indfødte”

Fokus på studierapporten, der skal anvendes mere systematisk som redskab til opsamling af arbejdsprocesser og fastholdelse af de faglige mål.

Produkt

Synopsis og mundtlig fremlæggelse for hele klassen eller årgangen.

 

 

Materiale:

Læs s. 86-88 i AT-håndbogen

Om mundtlig fremstilling af synopsis, perspektivering til studie-rapport, talepapir+ beskrivel-serne af de relevante fag.

AT 3 – Årsprøve

Årsprøve på basis af UVMs ressourcerum fra et valgfrit år – to fag (det sikres at alle 3 hovedområder har været i spil fra AT1 til AT3

2a JL og YS matematik og fysik
2b EB og MN Engelsk og  historie
2c JN og EB Engelsk og  historie

Periode: forår 2g

 • Mandag d. 3. april – introduktion til emnet.
 • Mandag d. 24. april til fredag d. 28. april – 5 skrivedage
 • Mandag d. 1. maj – synopsis uploades kl. 10.00
 • Torsdag d. 1. juni – AT-årsprøve
 • Fredag d. 2. juni – AT-årsprøve

Moduler: 42 moduler, 6 dage (en uge + 1 dag 14 dage før) – deles ligeligt mellem de to fag

Indhold

– tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

– foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

– perspektivere sagen

– vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

– demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

Fokus

Overvejelser over valg og udformning af en fagligt funderet problemformulering på baggrund af et udmeldt emne.

Fokus på elementær videnskabsteori (foredrag om videnskabsteori)

 

 

Produkt

 

Synopsis med mundtlig prøve – individuel (studierapport skal medbringes)

Evaluering er en årsprøve

 

 

Materiale:

 

Læs s. 10-15 i AT-håndbogen

Om de tre fakulteter, deres fokuspunkter, teorier og metoder + beskrivelserne af de relevante fag.

AT 4 – Studietur

3a og 3b RN, JJ, ALM samfundsfag oldtidskundskab og idræt

Periode: Efterår 3g

 • Tirsdag d. 27. september – introduktion, brainstorm, gruppedannelse
 • Uge 41 (man. d. 10.10. – fre. d. 14.10.) – studietur
 • Onsdag d. 26. oktober – skrivedag
 • Torsdag d. 3. november – fremlæggelser

Moduler: 56 moduler (deles ligeligt mellem de to fag) 8 dage: 1dag 14 dage før rejseugen, studietur, 1dag mandag efter efterårsferien, 1dag ugen efter til fremlæggelse

Elevtid: 5 timer

Indhold

– tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

– foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

– perspektivere sagen

– vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

– demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

Fokus

Den komplette proces i udarbejdelse og fremlæggelse af synopsis.

 

 

Produkt

Udarbejdelse af synopsis i grupper og individuel mundtlig fremlæggelse.

 

Materiale:

Kapitel 1 og 3 i AT-håndbogen + beskrivel-serne af de relevante fag.

 


AT timer:

I alt er der 186 timer dvs. 248 moduler til rådighed for AT – fra AT 1 til AT 4 er afviklet 203 moduler. De sidste 45 moduler afvikles under arbejdet med synopsen til AT eksamen i 3g.